Styrelsen

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. […] Det åligger styrelsen särskilt att ▪ tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas, ▪ verkställa av årsmötet fattade beslut, ▪ planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, ▪ ansvara för och förvalta föreningens medel…

25 § Slätta SK Stadgar

Linda Pernhall

Ordförande
Linda Pernhall
Övergripande ansvar

styrelsen-pb2

Vice ordförande
Peter Borelius

P09

Sekreterare
Erik Nyholm

P09

Ledamot
Hannele Asplund

P09

Ledamot
Patrik Sundvall

styrelsen-sw

Ledamot
Sara Wermelin
Ansvarig för försäljning av Ravelli

uk-ml

Suppleant
Magnus Lennholm
Tävlingsansvarig i Ungdomskommittén

P09

Suppleant
Patrik Ribjer
Samordnare för Materialgruppen